Organisatieontwikkeling

Medicta heeft veel expertise opgebouwd in het succesvol verbeteren mét organisaties. Sleutelbegrippen zijn: cultuur, leiderschap, draagvlak, verbinding, bedrijfsdoelstellingen, integraal risicomanagement, veiligheid- en kwaliteitsborging.

Zorgtechnologie

Medicta heeft als externe referent ruim 15 jaar ervaring bij ondersteuning van zorginstellingen en bedrijven op het gebied van (zorg-)technologie. Sleutelbegrippen zijn veiligheid , doelmatigheid,  kwaliteitsborging, procesoptimalisatie en voldoen aan wet- en regelgeving (convenant).

Attitude en Interactie

Medicta heeft zich gedurende 17 jaar gespecialiseerd in teamtrainingen, personal coaching, procesbegeleiding, (professionele) attitude, leiderschap en communicatie. Sleutelbegrippen zijn: interactietrainingen, teambuilding, communicatiestijlen, conflictbemiddeling, leiderschapsstijlen, intervisie.


ORGANISATIEONTWIKKELING

Medicta heeft veel expertise opgebouwd in het ontwikkelen van en succesvol verbeteren mét organisaties. Sleutelbegrippen zijn: cultuur, draagvlak, verbinding, bedrijfsdoelstellingen, integraal risicomanagement, veiligheid- en kwaliteitsborging.

Voorbeeld:

Medicta heeft een breed portfolio aangaande ontwikkeling van organisaties in de zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. In opdracht van bijvoorbeeld Raden van Bestuur, Medische Staven en Directies combineren wij bestuurlijke ervaring en strategische visie aan praktische implementatie en pragmatische uitvoering.

  • Succesvolle invoering van integraal risicomanagement in zorginstellingen
  • Begeleiding van verandertrajecten in opdracht van Raad van Bestuur / Medische Staf
  • Ondersteuning beleidsvisie en management development bedrijfsleven
  • Interimmanagement op strategisch / bestuurlijk niveau
  • Strategisch adviseur voor Raad van Bestuur, Medisch Stafbestuur, Raad van Toezicht

Een van de door Medicta mede ontwikkelde producten is een quick-scan die in een groot aantal ziekenhuizen tot praktische verbeteringen heeft geleid op diverse niveaus in de organisatie. De quick-scan gaat in op zowel inhoudelijke, procesmatige als gedrag- en cultuuraspecten binnen organisaties. Hiermee kunnen concrete verbetervoorstellen geformuleerd en geïmplementeerd kunnen worden.

Medicta kan, naast eigen expertise, desgewenst bouwen op een breed netwerk van organisatiedeskundigen en werkt uitsluitend met ervaren en erkende professionals.

De directeur van Medicta is ingenieur, heeft een registratie van de medische vervolgopleiding tot klinisch fysicus en is erkend trainer op het gebied van interactie en groepsdynamica. Hij promoveerde op integraal risicomanagement en zorgtechnologie door een aantoonbaar werkende aanpak te beschrijven vanuit én menselijk én systeem-perspectief.

ZORGTECHNOLOGIE

Medicta heeft als externe referent ruim 15 jaar ervaring bij ondersteuning van zorginstellingen en bedrijven op het gebied van (zorg-)technologie. Sleutelbegrippen zijn veiligheid , doelmatigheid,  kwaliteitsborging, procesoptimalisatie en voldoen aan wet- en regelgeving (convenant).

Voorbeelden:

Integrale Kwaliteitsborging conform richtlijnen Convenant Medische Technologie. Medicta heeft ruime ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, methoden en technieken in de zorg(-technologie).

Medicta levert diensten op het gebied van kwaliteitsbeleid medische technologie en expertise op het gebied van praktische implementatie van wet- en regelgeving.

Na het uitvoeren van een speciaal ontwikkelde quick-scan helpt Medicta desgewenst bij het maken van een integraal plan voor het operationeel en geborgd beheersen van het medisch technologieproces.

Wij ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan de juiste organisatiestructuur om  implementatietrajecten van NIAZ-Qmentum en/of het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie.

Medicta heeft reeds in een achttal ziekenhuizen geholpen om de gewenste verbeteringen daadwerkelijk praktisch en geborgd te implementeren. Het resultaat is een op maat gesneden oplossing waarmee tevens wordt voldaan aan vigerende wet- en regelgeving en normen (bijvoorbeeld: NIAZ, IGZ, NVKF, IGZ, FMS, QMT).

Medicta is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits en vrijgavetoetsen op alle gebieden van zorgtechnologie de algemene klinische fysica.

Medicta beschikt over een breed netwerk van specialisten om de steeds breder wordende klantenkring optimaal van dienst te kunnen zijn.

ATTITUDE & INTERACTIE

Medicta heeft zich gedurende 17 jaar gespecialiseerd in teamtrainingen, personal coaching, procesbegeleiding, (professionele) attitude, leiderschap en communicatie. Sleutelbegrippen zijn: interactietrainingen, teambuilding, communicatiestijlen, conflictbemiddeling, leiderschapsstijlen, intervisie.

Bij Medicta staat persoonlijke contact met medewerkers, professionals, leidinggevenden en bestuurders centraal. Medicta combineert brede kennis en ervaring aanwezig met diverse theoretische modellen uit ondermeer sociologie, psychologie en groepsdynamica. Voorbeelden hiervan zijn kernkwaliteiten, maslow, teamrollen, stad van axen, leiderschapsstijlen, leercyclus, etc. Het voornaamste is dat Medicta al deze ‘gereedschappen’ pas inzet indien ze nuttig en nodig zijn en niet als doel op zich. Binnen Medicta werkt tevens een erkende Birkman Senior Consultant.

Medica verzorgt ondermeer onderwijs op universiteiten, MBA opleidingen en (na-)scholingstrajecten voor medisch specialisten en management developmentrajecten.

Medicta wordt in veel gevraagd bij begeleiden van veranderprocessen. Zowel organisatiebreed, binnen vakgroepen als ook binnen medische maatschappen. Uitgangspunt hierbij is het streven naar veiligheid van communicatie binnen en tussen de betrokken partijen.

Trainen van teams, bij voorkeur in een externe omgeving (outdoor), is een van de specialiteiten van Medicta.

Voor medisch specialisten en bestuurders in de zorg is een speciale Masterclass ontwikkeld op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het werken in teamverband: ‘De Leerspiegel’

Naast genoemde voorbeelden maakt Medicta ook trainingsprogramma’s op maat.

MEDICTA B.V.
Rijssenseweg 5
7495 RP Ambt Delden

Tel. 06 1299 2536
info@medicta.nl

KvK nr:    08208393
BTW nr:  NL 821375581B01

IBAN:     NL 26 RABO 0153.119.519
Algemene voorwaarden